Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim

,,Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim”

Powiat Grajewski, jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, umowę o powierzenie grantu nr 991/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi ramach Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt zakłada zakup 26 szt. laptopów wraz z zewnętrznymi napędami optycznymi, które będą wykorzystywane do nauki zdalnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu grajewskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nauka zdalna jest bezpieczną formą edukacji i prewencją w zakresie epidemii COVID-19. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany protokolarnie przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, sześciu szkołom ponadpodstawowym, tj. Zespołowi Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespołowi Szkół Nr 2 im. 9 PSK w Grajewie, Zespołowi Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Zespołowi Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, Zespołowi Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Zespołowi Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, a następnie szkoły te użyczą otrzymany sprzęt potrzebującym uczniom, według ustalonych kryteriów.

Na realizacje projektu Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 76 960, 00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Dodana: 6 maj 2020 14:01

Zmodyfikowana: 6 maj 2020 14:02