Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Grajewski

Grajewo, dnia 2020-04-16

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1

Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia nieruchomości

lokal niemieszkalny – garaż Nr 10 o powierzchni użytkowej 16,40 m2 w segmencie G – 3 na Osiedlu Centrum, księga wieczysta LM1G/00040710/7 wraz z udziałem w wysokości 1640/103650 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej Nr 4742 o powierzchni ogólnej 0,4458 ha, księga wieczysta LM1G/00036869/5, położonego na terenie obrębu 0001 Grajewo jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo .

2

Opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa, lokal niemieszkalny, garaż Nr 10.

3

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka oznaczona Nr 4742 na Osiedlu Centrum w Grajewie znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Grajewa” położona jest w strefie śródmiejskiej I na terenie oznaczonym symbolem MU – terenu mieszkaniowo – usługowe, wydano na nią decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dotyczącą budowy garaży na samochody osobowe na Osiedlu Centrum. Działka ta nie jest położona na obszarze rewitalizacji, ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie była wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5

Cena nieruchomości

Wartość nieruchomości wynosi 26 000,00 zł, w tym wartość udziału w wysokości 1640/103650 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej Nr 4742 wynosi        3 132,00 zł.

6

Termin płatności

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

7

Informacje dodatkowe

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i koszty postępowania wieczystoksięgowego, których wysokość określi notariusz.

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21 kwietnia 2020r. do dnia 11 maja 2020r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój 11, tel. 86 273 84 88. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

                                                                                                                               STAROSTA

                                                                                                                           Waldemar Remfeld

                                                                                                                                                                                                                    

Dodana: 20 kwiecień 2020 07:51

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2020 07:51