Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 i z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRAJEWIE
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu grajewskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r.
poz. 1605 i z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Pieńczykówek, obejmujący miejscowości, w ich granicach administracyjnych:
a) w gminie Rajgród: Pieńczykówek, Biebrza, Pieńczykowo, Sołki,
b) w gminie Grajewo: Łamane Grądy,
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący miejscowości, w ich granicach administracyjnych:
a) w gminie Rajgród: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pikły, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Tama, Turczyn, Tworki, Wólka Mała, Wólka Piotrowska,
b) w gminie Grajewo: Danówek, Elżbiecin, Kacprowo, Kapice, Koszarówka, Koty Rybno, Przechody, Ruda, Sikora, Szymany, Kol. Szymany, Sojczyn Grądowy, Sojczyn Borowy, Toczyłowo.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie;
2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie;
4) organizowania odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Grajewie;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:
„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.
5) umieszczenie na drogach wylotowych z miejscowości w której wystąpiło ognisko oraz innych miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania odłowów zwierząt,

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych tablic
z napisem:
„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”
Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 - 5, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Grajewskiego, Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Zarządowi Dróg
Powiatowych w Grajewie, Powiatowemu Komendantowi Policji w Grajewie, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego,
Burmistrzowi Rajgrodu oraz Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 8. Burmistrz Rajgrodu i Wójt Gminy Grajewo oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Rajgród i Grajewo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie
Józef Matyskieła

Dodana: 22 sierpień 2017 14:29

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2017 14:33