Postanowienie z dnia 06.04.2017 do decyzji WG.6810.2.2017 z dnia 31.03.2017

                                                                                             Grajewo, dnia 2017-04-06

WG.6810.2.2017

POSTANOWIENIE

            Działając z urzędu na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Nr WG.6810.2.2017 z dnia 31.03.2017 r. dotyczącej nabycia nieodpłatnie z dniem 1 styczna 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kolneńskiego, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0072- Ławsk PGR gmina Wąsosz, oznaczonej jako działka Nr 172/48 o powierzchni 0,10 ha oraz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0027- Słucz gmina Radziłów, oznaczonej jako działki Nr 146/16 i Nr 146/30 o łącznej powierzchni 0,4844 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą Nr LM1G/00028266/9 w następujący sposób:

na stronie 1 tej decyzji w wierszu 5 zamiast(Dz. U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) wpisać(Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.).

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 31.03.2017 r. Nr WG.6810.2.2017 Starosta Grajewski orzekł o nabyciu nieodpłatnym z dniem 1 styczna 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kolneńskiego, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0072- Ławsk PGR gmina Wąsosz, oznaczonej jako działka Nr 172/48 o powierzchni 0,10 ha oraz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0027- Słucz gmina Radziłów, oznaczonej jako działki Nr 146/16 i Nr 146/30 o łącznej powierzchni 0,4844 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą Nr LM1G/00028266/9. W decyzji tej na stronie 1 w wierszu 5 popełniono oczywistą omyłkę pisarską wpisując błędny Dziennik Ustaw Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W myśl art. 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego „organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”.  

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny sprawy, jak i przywołany przepis ustawy Kodeks postępowania administracyjnego postanawiam jak wyżej.

            Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

  1. Starosta Kolneński, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie, 18-507 Grabowo
  3. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Urząd Gminy w Wąsoszu, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz
  2. Urząd Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
  3. Urząd Gminy w Grabowie, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
  4. Ewidencja gruntów w/m

 

Opublikowano:

1. na stronie internetowej www.starostwograjewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Dodana: 6 kwiecień 2017 09:18

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2017 09:18