Podsumowanie z realizacji zintegrowanego projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Partnerski program zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowany w ramach działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

to wsparcie w formie tzw. „bonu na szkolenie” skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych, rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe oraz poradnictwo edukacyjno – zawodowe.

Bon na szkolenie przyznawany był w wysokości 90% kosztów kursu lub studiów podyplomowych. Udział własny wynosił 10% kosztów kwalifikowalnych.

Jak podaje pani Krystyna Jankowska – koordynator projektu – w ramach poddziałania  3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” na dzień 28.04.2020 r. w ramach szkoleń TIK podpisano 101 umów i wykorzystano środki na łączną kwotę 943.660,00 zł przy planie środków na kwotę 945.000,00 zł. W ramach szkoleń językowych podpisano 69 umów i wykorzystano środki na łączną kwotę 530.195,00 zł, przy planie środków na kwotę 531.000,00 zł. W ramach studiów podyplomowych podpisano 68 umów i wykorzystano środki na łączną kwotę 299.995,00 zł, przy planie środków na kwotę 306.000,00 zł. W ramach kursów kompetencji ogólnych podpisano 10 umów i wykorzystano środki na łączną kwotę 43.687,00 zł, przy planie środków na kwotę 45.000,00 zł. W ramach kursów/szkoleń/studiów podpisano 148 umów i wykorzystano środki na łączną kwotę 1.260.300,00 zł, przy planie środków na kwotę 1.260.463.000,00 zł.

Łącznie podpisano 396 umów na kwotę 3.077.837,00 zł przy planie środków na kwotę 3.078.000,00 zł.

W ramach poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” na dzień 28.04.2020 r. podpisano 122 umowy o dofinansowanie i wykorzystano środki na łączną kwotę 1 544 928,00 zł, przy planie środków na kwotę  1.545.000,00 zł.

Projekt cieszył się dużym zainteresowanie zważywszy na fakt, że mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące, z niskim wykształceniem, w wieku powyżej 50 r.ż. Wpłynęło 1010 formularzy rekrutacyjnych, że których 518 otrzymało dofinansowanie. Pozostałe osoby zostały poinformowana o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w kolejnej edycji projektu, do którego w Partnerstwie przystąpił również Powiat Grajewski, a realizacja nowej edycji projektu planowana jest na okres od czerwca br. do listopada 2022 roku.

Dodana: 29 kwiecień 2020 14:26

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2020 14:29