Ogłoszenie Starosty Grajewskiego

Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B w pokoju Nr 30 (II piętro) w terminie od 15 marca 2018 r. do 05 kwietnia 2018 r. (tj. 15 dni roboczych) w godzinach od 800 do 1500, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej Wąsosz w następujących 16-tu obrębach ewidencyjnych:

Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk i Ławsk PGR.

Dokumentacja została opracowana na podst. art. 4 ust. 1a pkt 2 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.)

Wszyscy zainteresowani maja prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.                                                                            

  

                                                                                                   

                                                                                                                                                                   Starosta Grajewski

Dodana: 28 luty 2018 14:47

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 14:49