Ogłoszenie Starosty Grajewskiego

Ogłoszenie Starosty Grajewskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w trybie przetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Grajewskiego ogłasza, że z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

  1. w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowana położona na terenie obrębu ewidencyjnego Przestrzele gmina Rajgród, oznaczona jako działka Nr 58/7 o powierzchni 0,0656 ha. Dla w/w nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW LM1G/00021298/3. Działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rajgród położona jest w I strefie funkcjonalno-przestrzennej, strefie zachodniej – rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej, IA – w oparciu o grunty orne.

Wartość nieruchomości wynosi: 2 288,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100).

  1. w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowana położona na terenie obrębu ewidencyjnego Brzozowa Wólka gmina Grajewo, oznaczona jako działka Nr 57/1 o powierzchni 0,0103 ha. Dla w/w nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW LM1G/00030780/5. Działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wartość nieruchomości wynosi: 599,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100).

  1. w trybie ustnego przetargu nieograniczonego niżej opisany lokal mieszkalny położony w Niećkowie gmina Szczuczyn:

- lokal Nr 1 w budynku Nr 63C znajdujący się na działce Nr 161/6 o powierzchni 0,5278 ha Dla działki Nr 161/6 IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW LM1G/00034843/3. Brak jest obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

Do nieruchomości wspólnej oznaczonej Nr 161/5 i Nr 161/4 ustanowiona jest na rzecz każdoczesnego właściciela służebność przejazdu i przechodu przez działkę Nr 161/7 do drogi publicznej oznaczonej jako działka Nr 874 oraz do tych działek.

 

Nr budynku

Nr lokalu

Udział w prawie własności gruntu działki Nr 161/6 i udział w częściach wspólnych budynku

Powierzchnia lokalu w m2

Powierzchnia piwnic w m2

Łączna cena  nieruchomości w zł

63C

1

61/1778

41,40

19,42

50.693,00

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, czyli do dnia 21 września 2017 r.                                                                                                     

                                                                                              

Dodana: 8 sierpień 2017 13:49

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2017 13:49