Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo organizuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej opisanego lokalu mieszkalnego:

- lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni 41,40 m2 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku 8 - rodzinnego Nr 63C w Niećkowie gmina Szczuczyn wraz z przynależnym temu lokalowi udział w wysokości 61/1778 we własności części wspólnych budynku nie służących do odrębnego użytkowania i udziałem w wysokości 61/1778 w prawie własności działki Nr 161/6 o powierzchni 0,5278 ha wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 19,42 m2. Dla nieruchomości tej IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą LM1G/00034843/3. Brak jest obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się w/w nieruchomość.

Do nieruchomości wspólnej oznaczonej Nr 161/5 i Nr 161/4 ustanowiona jest na rzecz każdoczesnego właściciela służebność przejazdu i przechodu przez działkę Nr 161/7 do drogi publicznej oznaczonej jako działka Nr 874 oraz do tych działek.

 

Nr budynku

Nr lokalu

Udział w prawie własności gruntu działki Nr 161/6 i udział w częściach wspólnych budynku

Pow. lokalu

w m2

Pow. piwnic

w m2

Cena wywoławcza  nieruchomości

w zł

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie  w zł

63C

1

61/1778

41,40

19,42

51.000,00

5.100,00

 

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B (na poddaszu) w dniu 07 marca 2018 roku o godz. 900.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404  na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 04 marca 2018 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy starostwa).

Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu. W razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie zostanie zwrócone.

Zarządowi Powiatu Grajewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju Nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (w godz. 800-1500) lub telefonicznie 86 273 84 82.

 

                                                                                                     STAROSTA

                                                                                             Zygmunt Kruszyński

Dodana: 30 styczeń 2018 14:09

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2018 14:10