Odbiór drogi Wypychy-Dusze

Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze” w km 0+900÷3+020, którego Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ulica Robotnicza 4,19-203 Grajewo.

Inwestycja realizowana była przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie. Odbioru dokonała komisja w składzie: Pan Jan Julian Połonowicz, Pan Jarosław Olszewski, Pan Bogdan Kuczyński w obecności Pani Alicji Rutkowskiej - Wicestarosty Powiatu Grajewskiego, Pani Anny Bagińskiej – przedstawiciela Gminy Radziłów, Pani Ewy Cybuli – Inspektora Nadzoru oraz Pana Tomasza Kulikowskiego – Kierownika Budowy.

Zakres robót obejmował rozbudowę odcinka o długości 2,12 km nawierzchni brukowcowej i bitumicznej. W ramach operacji wykonano przebudowę nawierzchni, dostosowano konstrukcję jezdni do parametrów wymaganych dla zakładanej kategorii ruchu. Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 989 815,22 (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt  dziewięć tysięcy osiemset piętnaście 22/100).

Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” wynosi 629 819,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście 00/100), tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Operacja została zrealizowana w: województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Radziłów, miejscowości: Wypychy, Dusze.

Dodana: 29 sierpień 2017 09:53

Zmodyfikowana: 29 sierpień 2017 09:53