Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Starosta Grajewski zawiadamia, że na wniosek TU sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdańsk, została wydana dnia 30.04.2021 r. decyzja nr 82/2021 (znak sprawy WA.6740.26.2021) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „Wiązownica” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, w tym z magazynem energii na części działki o numerze ewid. 51, obręb Wiązownica, gm. Radziłów.

Grajewo, dnia   30.04.2021 r.
  

  WA.6740.26.2021                                                     

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 30.04.2021 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.)
Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek TU sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdańsk, została wydana dnia  30.04.2021 r. decyzja nr 82/2021  (znak sprawy WA.6740.26.2021) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „Wiązownica” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, w tym z magazynem energii na części działki o numerze ewid. 51, obręb Wiązownica, gm. Radziłów.

       Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym,  ul. Strażacka 6b, pok.  Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30,

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

 

Dodana: 4 maj 2021 12:57

Zmodyfikowana: 4 maj 2021 12:57