Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

Powiat Grajewski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie przystąpił do realizacji projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Podlaski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa podlaskiego.

Środki finansowe w łącznej kwocie 65 240,00 zł przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w ramach zawartej umowy z dnia 23.07.2020 r. zostaną przeznaczone na wsparcie wychowanków umieszczonych w rodzinnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup 20 laptopów z oprogramowaniem, odpowiadających swoimi parametrami technicznymi standardom pracy w warunkach zdalnego nauczania,
  • zakup 1 zestawu oprogramowania dla osoby z niepełnosprawnościami, aktywizujące i edukacyjne wspomagające rozwój osoby
    z niepełnosprawnością zaburzeń mowy, niepełnosprawnością intelektualną, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, wspierające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, rozwijające zdolności poznawcze i szkolne, kształtujące umiejętności językowe,
  • zakup środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią
    w postaci: maseczek,  rękawiczek oraz płynu do dezynfekcji rąk.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 17 rodzin, tj.  60 osób.

Dodana: 28 lipiec 2020 12:14

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2020 12:30