Decyzja WG.6810.2.2017 z dnia 2017-03-31

Grajewo, dnia 2017-03-31

WG.6810.2.2017

 

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, 2i, 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.), jak również w związku z art. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) z urzędu

orzeka się:

nabycie nieodpłatnie z dniem 1 styczna 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kolneńskiego, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0072- Ławsk PGR gmina Wąsosz, oznaczonej jako działka Nr 172/48 o powierzchni 0,10 ha oraz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0027- Słucz gmina Radziłów, oznaczonej jako działki Nr 146/16 i Nr 146/30 o łącznej powierzchni 0,4844 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą Nr LM1G/00028266/9.

uzasadnienie:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) uregulowała sytuację prawną podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego  Rejestru Sądowego i ich mienia.

Zgodnie z art. 9 ust 2a tej ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz.U. z 2016 poz.687 z późn. zm.) i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku, gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie zwrócony, odrzucony, oddalony albo postępowanie o wpis zostało umorzone, skutek ten powstaje z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia albo umorzenia postępowania.

Art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2a. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia, za zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2a tej ustawy, a prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym roszczenia wierzycieli podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2a tej ustawy wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

Jak wynika z art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań, pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 9 ust. 2b, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem, Skarb Państwa jest reprezentowany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 2a.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Sądu Rejonowego w Białymstoku XII-go Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego - pismo Sygnatura akt: BI.XII Ns-Rej.KRS 4229/01 (RS 307) z dnia 02.02.2017 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie wpisana dotychczas w rejestrze sądowym, nie została przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego i z dniem 01.01.2016 r. utraciła byt prawny. W związku z powyższym, na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, uznano ją z dniem 1 stycznia 2016 r. za wykreśloną z KRS, a na podstawie art. 9 ust. 2b tej ustawy Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po Spółdzielni Mieszkaniowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz z obowiązującymi przepisami art. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) Spółdzielnia Mieszkaniowa Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie miała obowiązek złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 31 grudnia 2015 r.

Jak ustalono w toku postępowania, w skład mienia Spółdzielni Mieszkaniowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie wchodziły w dniu 1 stycznia 2016 r. nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz gmina Radziłów, oznaczone jako działki
Nr 146/16 i Nr 146/30 o łącznej powierzchni 0,4844 ha i nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym 0072 Ławsk PGR gmina Wąsosz, oznaczona jako działka Nr 172/48 o powierzchni 0,10 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LM1G/00028266/9. Z zapisów z operatów ewidencji gruntów i budynków powiatu grajewskiego oraz treści działu II księgi wieczystej Nr LM1G/00028266/9 wynika, że nieruchomości te stanowią własność Spółdzielni Mieszkaniowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie.

Ponieważ nieruchomość położona jest na terenie powiatu grajewskiego, zgodnie z art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym organem właściwym do wydania deklaratoryjnej decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności tej nieruchomości, jest Starosta Grajewski. Natomiast, jako że siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie jest położona na terenie powiatu kolneńskiego, Skarb Państwa jest reprezentowany w niniejszym postępowaniu przez Starostę Kolneńskiego, jako wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Art. 9 ust. 2g w/w ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. stanowi, że w przypadku gdy podmiotem jest spółdzielnia mieszkaniowa, z chwilą nabycia przez Skarb Państwa mienia spółdzielni mieszkaniowej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu, a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego. W niniejszej sprawie działka oznaczona Nr 172/48 położona na terenie obrębu ewidencyjnego Ławsk PGR jest zabudowana, ale nie jest to budynek mieszkalny. W związku z tym art. 9 ust. 2g nie ma zastosowania.

Należy podkreślić, że nabycie prawa własności opisanej wyżej nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter nabycia pierwotnego, co oznacza, że następuje bez obciążeń - poza przypadkami szczegółowo opisanymi w art. 9 ust. 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2h tej ustawy.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:

  1. Starosta Kolneński, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Grabowie, 18-507 Grabowo
  3. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Urząd Gminy w Wąsoszu, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz
  2. Urząd Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
  3. Urząd Gminy w Grabowie, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
  4. Ewidencja gruntów w/m

 

Opublikowano:

1. na stronie internetowej www.starostwograjewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki do treści

Dodana: 3 kwiecień 2017 12:46

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2017 12:46