Aktualizacja danych EGiB

Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw zobligowany jest do tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach będący systemem teleinformatycznym który umożliwia m.in. prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, monitorowanie jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków czy wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a także innymi rejestrami publicznymi.

Z tego tytułu 11 maja 2017 roku pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grajewie podczas przeprowadzonej telekonferencji dokonali odbioru części przedmiotu umowy, którym jest dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym GESUT. Bazy danych uzupełniono m.in. o numery PESEL oraz REGON, numery rejestru zabytków jak również informacje o działkach objętych ochroną przyrody. Przedmiot umowy wykonany został na obszarze powiatu grajewskiego, monieckiego oraz sokólskiego.

Komisja potwierdziła kompletność realizacji przedmiotu umowy a końcowy wynik odbioru zaopiniowała pozytywnie.

Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w szczególności w ustawie z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne(Dz.U. z 2015r. poz.520, z późn.zm.).

Dodana: 17 maj 2017 09:49

Zmodyfikowana: 17 maj 2017 09:49