Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach – Lider projektu w partnerstwie z miastem Suwałki, powiatem suwalskim, powiatem sejneńskim, miastem Grajewo, powiatem grajewskim oraz powiatem monieckim rozpoczęła realizację  projektu zintegrowanego pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

 Ogólna wartość projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 wynosi  6 194 097,80 zł.

Celem głównym projektu, jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez mieszkańców subregionu suwalskiego tj. miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, powiatu sejneńskiego, powiatu augustowskiego, miasta Grajewo, powiatu grajewskiego oraz powiatu monieckiego, poprzez ich udział w szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01.06.2020r. do 30.11.2022 r.


Grupę docelową projektu, stanowi co najmniej 326 osób dorosłych (183K, 143M), z poniższych grup:

  • osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego,
  • 20 % będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • „Bon na szkolenie”:
  • kursy i szkolenia zawodowe w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Kwota dofinansowania udzielona jednemu uczestnikowi projektu w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł.


Bon na szkolenie pokrywa 85% kosztu udziału uczestnika np. w szkoleniu, kursie. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości bonu.

Planowana liczba uczestników do zrekrutowania przypadająca na Powiat grajewski w ramach działania 3.2.2,  to 25 osób.

Rekrutacja będzie prowadzona poprzez stronę internetową lub elektronicznie w Centrach Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, które utworzone zostaną w poszczególnych powiatach.

W związku z realizacją projektu p.n: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałania 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych., w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.10.2020 r. na świadczenie usługi indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, w dniu 03.11.2020r. do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę „Centrum Biznesu i Promocji Kadr” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osiedle Słoneczne 14.

W dniu 25.11.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu, na kwotę 9 450,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100). Cena brutto za 1 godzinę usługi doradczej wynosi 63,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sześćdziesiąt trzy 00/100).

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 22 marca 2021 r. o godz. 8.00:

 W ramach Poddziałania 3.2.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe”.

Limit wniosków: 50

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej

www.bon-szkolenie.pl.

Dodana: 22 wrzesień 2020 12:43

Zmodyfikowana: 9 marzec 2021 08:05