Wydział Finansowy

Wydział Finansowy
Pani Anna Maj - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 68


Zakres działań Wydziału:

 • opracowywanie projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Grajewie na podstawie projektów wydziałów,
 • sprawdzanie poprawności wniosków wydziałów dotyczących zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu,
 • koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykonania planu realizowanych przez Starostwo Powiatowe dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie analiz i informacji oraz zestawień, ocen i prognoz, w zależności od potrzeb,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Starostwa Powiatowego,
 • obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • ewidencjonowanie, rozliczanie i windykacja należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw i innych,
 • windykacja przedsądowa należności powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie:
  1. bieżącej analizy i kontroli terminowej realizacji wpływów z poszczególnych tytułów na rzecz Starostwa,
  2. bieżące i terminowe podejmowanie działań windykacyjnych poprzez wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i upomnień, oraz przekazywanie spraw do windykacji sądowej do Wydziału Organizacyjnego,
 • ewidencja, księgowanie i rozliczanie operacji finansowych dotyczących programów celowych,
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego oraz oddanego w użytkowanie jednostkom innym niż organizacyjne powiatu,
 • sporządzanie i rozliczanie list płac dotyczących umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz diet radnych powiatu,
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS poprzez sporządzanie obowiązujących deklaracji i regulowanie należnych składek,
 • prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczanie z Urzędem Skarbowym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz zaliczek na podatek od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej,
 • nadzór i kontrola nad inwentaryzacją środków trwałych Starostwa Powiatowego,
 • prowadzenie poradnictwa dla wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie planowania finansowego, wykonywania wydatków budżetowych, gospodarki pozabudżetowej oraz klasyfikacji budżetowej,
 • współdziałanie z bankami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie spraw finansowo-księgowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości,
 • udział pracowników w komisjach przetargowych,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodana: 24 maj 2017 09:53

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 13:50