Wydział Budżetu

Wydział Budżetu
Pani Maria Jasińska - Skarbnik Powiatu tel. (86) 273 84 66


Zakres działań wydziału:

 • opracowywanie projektu budżetu powiatu,
 • opracowywanie i aktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • informowanie jednostek budżetowych powiatu o kwotach dochodów i wydatków oraz o zmianach ich planów finansowych,
 • sporządzanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących zmian w uchwale budżetowej oraz innych uchwał wynikających z ustawy o finansach publicznych,
 • opracowywanie planów finansowych jednostek budżetowych oraz projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie ich zmian,
 • koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykonania budżetu powiatu przez jednostki budżetowe powiatu,
 • sporządzanie analiz i informacji z wykonania budżetu oraz innych zestawień, ocen i prognoz,
 • prowadzenie obsługi budżetu powiatu poprzez m.in.:
  1. przekazywanie środków jednostkom budżetowym powiatu,
  2. analizę terminowości i wysokości wpływu dotacji powiatu i wydatków Wydziału Budżetu,
  3. zwroty niewykorzystanych środków dotacji,
 • zasilanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • księgowania dotyczące planowania dochodów i wydatków budżetu powiatu,
 • nadzorowanie i rozliczanie porozumień powiatu z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz innych porozumień (umów),
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i statystycznych,
 • sporządzanie bilansu z wykonania budżetu powiatu, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych powiatu oraz skonsolidowanego bilansu powiatu,
 • opracowywanie SIWZ na udzielenie kredytów i obsługę bankową budżetu powiatu,
 • współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu oraz bankami kredytującymi,
 • prowadzenie nadzoru nad obsługą długu publicznego powiatu,
 • lokowanie wolnych środków finansowych,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodana: 5 wrzesień 2019 09:52

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2019 10:24