Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 2018-04-13

Działając na podstawie art. 61 § 1, 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0016 Milewo gmina Szczuczyn oznaczonej jako działka Nr 16 o powierzchni 0,04 ha.

Grajewo, dnia 2018-04-13

WG.6824.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 61 § 1, 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 zawiadamiam

 o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0016 Milewo gmina Szczuczyn oznaczonej jako działka Nr 16 o powierzchni  0,04 ha.

            Jednocześnie zawiadamiam, że stosownie do treści art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w terminie 7 dni do dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski oraz zapoznać z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B pokój Nr 8 – 9 w godz. 730 – 1530

Zgodnie z art. 41 Kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać tutejszy wydział o każdej zmianie swego adresu zamieszkania. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Otrzymują:

  1. Starostwo Powiatowe w Grajewie – (tablica ogłoszeń)
  2. Urząd Miejski w Szczuczynie (2 egz., 1 egz. tablica ogłoszeń)

      Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

  1. Sołtys wsi Milewo
  2. a/a

Dodana: 13 kwiecień 2018 11:08

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2018 11:08