Wytyczne do ograniczania szkód w lasach niepaństwowych ze strony kornika ostrozębnego

Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiającego się masowo kornika ostrozębnego (lps acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej).

Cięcia sanitarne dotyczące porządkowania drzewostanów, w których ujawniły się symptomy opanowania przez ten gatunek, należy wykonywać  w terminie do końca kwietnia.

Pozostałości po pozyskaniu (wierzchołki i gałęzie) należy spalać  z uwzględnieniem zasad ochrony p-poż bądź wywozić je z lasu.

Dodana: 19 grudzień 2019 13:03

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2019 13:03