Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim z dnia 23 lipca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie realizuje Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Sprzęt przekazany będzie do 17 rodzin zastępczych z powiatu w celu zapobiegania i ograniczanie negatywnych skutków epidemii.

Wysokość dofinansowania – 65.240,00 zł

Dodana: 1 wrzesień 2020 13:54

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2020 11:20