WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM, ŻE ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE

Starosta Grajewski na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. D.U. Z 2014 r. poz. 1446 j. t.) dokonuje znakowania zabytków znajdujących się na terenie powiatu grajewskiego i wpisanych do rejestru Zabytków tabliczką "Zabytek chroniony prawem". Zgoda wydawana będzie na wniosek zainteresowanych posiadających tytuł prawny do zabytku.

Dodana: 9 marzec 2020 10:12

Zmodyfikowana: 9 marzec 2020 10:12