Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przeniesiony do ZS w Szczuczynie

Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje iż funkcjonujący zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miasta Szczuczyn zostanie z dniem 2 października 2017r. przeniesiony do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, tel 86 272 50 12.

Punkt  NPP w Szczuczynie będzie czynny w każdy dzień tygodnia (za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od  pracy) w godz. 12.00 - 16.00. Natomiast Punkt NPP w Grajewie zlokalizowany w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B, tel. 86 272 68 69 czynny jest od pon-czw w godz. 12:00-16:00 oraz piątek w godz. 8:00 – 12:00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać mieszkańcy powiatu, którzy spełniają warunki określone w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

  • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
  • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  • która nie ukończyła 26 lat, lub
  • która ukończyła 65 lat, lub
  • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
  • kobietom w ciąży.

Dodana: 2 październik 2017 09:10

Zmodyfikowana: 2 październik 2017 09:10