PRZEWODNIK - opieka zdrowotna i społeczna

Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego

 

Niniejszy przewodnik powstał w ramach realizacji Zadania 4 Celu szczegółowego d Celu głównego 1 dla samorządów powiatów w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz. U. poz. 458), w celu zaznajomienia
z placówkami, udzielającymi pomocy w różnym zakresie osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

 1. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ.
 2. Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela
  w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, tel. 86 2723271, tel. do Punktu Konsultacyjno-Zgłoszeniowego: 691 224 321,
  fax 086 2722041, szpital-grajewo.pl, e-mail: szpital_grajewo@post.pl.
 • Centrum udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych (psychiatrycznych oraz w miejscu udzielania pomocy doraźnej), dziennych psychiatrycznych oraz ambulatoryjnych (psychiatrycznych i leczenia środowiskowego),
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Centrum w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, obejmują:
 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,
 • zakwaterowanie (oddział psychiatryczny liczy 30 łóżek) oraz wyżywienie,
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Centrum w warunkach dziennych psychiatrycznych obejmują:
 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • leki,
 • wyżywienie (jeden posiłek w dniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej),
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Centrum w warunkach ambulatoryjnych obejmują:
 • świadczenia terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • leki niezbędne w stanach nagłych,
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin,
 • działania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego – Punkt Konsultacyjno-Zgłoszeniowy.
 • Centrum – w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych – zapewnia całodobowe udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza
  we wszystkie dni tygodnia,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego:
 • Poradnia mieszcząca się w Szpitalu Ogólnym w Grajewie udziela świadczeń opieki zdrowotnej
  od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi od pracy, w godzinach od 800 do 1800,
 • podwykonawcą świadczeń w zakresie udzielania świadczeń w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego jest też poradnia, działająca przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medicus” S.C., Os. Południe 9, 19-200 Grajewo, tel. 86 2724350. Poradnia udziela świadczeń w dniach: poniedziałek: 1500 – 1800, wtorek: 1500 – 1800, czwartek: 1500 – 1800, piątek: 1000 – 1200 oraz 1500 – 1800,
 • Punkt Konsultacyjno-Zgłoszeniowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi od pracy, w godzinach od 800 do 1800,
 • zadaniem Punktu Konsultacyjno-Zgłoszeniowego jest:
 • udzielenie informacji o zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do Punktu, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb,
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych, nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
 • w przypadkach tego wymagających, wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia
  z zakresu pomocy społecznej,
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Personel Centrum stanowią: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, pielęgniarki i sanitariusze,
 • Centrum świadczy usługi w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

 1. DOSTĘPNE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo,
  86 2730860, fax 86 2730861,
  www.mops.grajewo.pl, e-mail: mops@mops.grajewo.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, tel./fax
  86 2722260,
  gopsgrajewo.naszops.pl, e-mail: gops@grajewo.com, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Pl. 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, tel.
  86 2736872, fax 86 2737111
  radzilow.pl, e-mail: gops@gminaradzilow.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:45,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród, tel.
  86 2721845, fax 86 2721830,
  opsrajgrod.cba.pl, e-mail: ops_rajgrod@op.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, tel.
  86 2735080, fax 86 2735081,
  um.szczuczyn.pl, e-mail: ops@szczuczyn.pl, godz. pracy: poniedziałek – wtorek, czwartek - piątek 7:30-15:30, środa 9:00-17:00,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, Pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, tel. 86 2731001 wewn. 24, 25, fax 86 2731001, e-mail: opswasosz@poczta.onet.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30,
 • są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w gminach,
 • jednym z zadań ośrodków jest organizacja na obszarze swojego działania – w porozumieniu
  z zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej – oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz
  w sprawach bytowych. Do zadań tych ośrodków należy więc m. in. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia, organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych
  w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
  z późn. zm.).

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń”, ul. Konstytucji 3 Maja 2B,
  19-200 Grajewo, tel. 86 211 90 21 – księgowość, 86 211 90 22 – kierownik, 86 211 90 23 – pokój socjalny, 86 211 90 24 – fax, e-mail: sds.grajewo@gmail.com, fanpage na Facebooku: Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń”, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie  „Pomocna dłoń” od 1 października 2019r. funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa. Nadzór nad bieżącą działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta Grajewo.

 • ŚDS jest placówką dziennego pobytu, przeznaczony jest dla osób dorosłych: typ A dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, typ C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 • posiada 36 miejsc,
 • świadczone usługi obejmują różne formy terapii indywidualnej i grupowej prowadzone
  z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczestników , w tym:
 • trening funkcjonowania w życiu codziennym:
 • dbałość o wygląd zewnętrzny
 • nauka higieny
 • trening kulinarny
 • umiejętności praktyczne
 • gospodarowanie własnymi środkami finansowymi – trening budżetowy
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu
 • trening plastyczny
 • muzykoterapia grupowa i indywidualne
 • terapia ruchowa
 • terapia komputerowa
 • poradnictwo pielęgniarskie
 • poradnictwo psychologiczne
 • współpraca z rodziną/opiekunem
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

Każdy uczestnik zapewniony ma ciepły posiłek, który  przygotowywany jest  w ramach terapii kulinarnej pod nadzorem kucharza terapeuty. Poza tym w miarę potrzeb domownicy mogą korzystać
z pralki, suszarki i żelazka na własne potrzeby. Podstawową formą działalności Domu jest przede wszystkim zminimalizowanie napotykanych trudności życia codziennego, integracyjna, a także współpraca z różnymi instytucjami i rodzinami podopiecznych.

W skład kadry ŚDS w Grajewie wchodzą: kierownik, główny księgowy, pedagog, pomoc administracyjna, instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarka.

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74c, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2738709, pcpr.grajewo.pl, e-mail: pcprgrajewo@wp.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
 • jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej,
 • nadrzędnym celem jednostki jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych
  w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
  z późn. zm.), w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), a także
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r.
  1878 z późn. zm.) – są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na mocy przepisów ustawowych,
 • jednym z zadań Centrum jest dofinansowanie – ze środków, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo), w tym:
 1. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 5. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • wydaje decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

 

 1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. dr T. Nowickiego 1, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2722724, e-mail: dps@starostwograjewo.pl
 • przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • jego działalność podstawową stanowi zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie ich potrzeb:
 • bytowych – miejsce zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble, sprzęt, bieliznę oraz środki higieny osobistej, utrzymanie czystości, wyżywienie,
 • opiekuńczych – zapewnienie całodobowej opieki, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, a także indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców,
 • wspomagających – udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych
  i kulturalnych,
 • edukacyjnych – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, na terenie Domu,
 • umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłatę ryczałtową za leki; usługi
  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczy lekarz rodzinny, który – w przypadku takiej konieczności – kieruje mieszkańców Domu do lekarzy specjalistów,
 • posiada 39 miejsc,
 • personel specjalistyczny Domu stanowią: pracownik socjalny, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe.

 

 

 • DOSTĘPNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, tel. 86 2613011, fax
  86 2723605, www.grajewo.praca.gov.pl, e-mail: bigr@praca.gov.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
 • prowadzi pośrednictwo pracy poprzez udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
  w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
  o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • realizuje poradnictwo zawodowe, udzielając bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy
  w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu,  zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań
  i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii  o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
  i poszukujących pracy;
 • kieruje na szkolenia w celu zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • inicjuje, organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • organizuje staże, roboty publiczne i prace interwencyjne,
 • przyznaje bezrobotnemu i poszukującemu pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refunduje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy.

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie, Os. Południe 61, 19-200 Grajewo, tel./fax 086 2738817 oraz filia WTZ w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, tel. 530 787 918; wtzgrajewo.pl, e-mail: marta_gutowska@poczta.fm, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00
 • uczestnikami WTZ mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem „uczestnictwo w terapii zajęciowej”,
 • posiada 12 pracowni tematycznych (7 w Grajewie, 5 w Szczuczynie), w których odbywają się zajęcia z rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 60-osobowej grupy uczestników warsztatu – osób niepełnosprawnych (35 podopiecznych w Grajewie, 25 podopiecznych w Szczuczynie),
 • realizowane są:
 • zajęcia w 5-osobowych grupach terapeutycznych w pracowniach: plastyczno-ceramicznych, krawiecko-dziewiarskich, informatycznych, muzyczno-rehabilitacyjnych, gospodarstwa domowego, introligatorskiej, politechnicznej,
 • indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem,
 • grupowe zajęcia warsztatowego zespołu muzyczno-wokalnego „Tacy Sami”,
 • grupowe zajęcia warsztatowego zespołu teatralnego „Niezapominajki”,
 • grupowe zajęcia warsztatowej grupy tanecznej „KAMP”,
 • grupowe zajęcia warsztatowej grupy sportowej „WTZ – start”,
 • indywidualne i grupowe pogadanki o zdrowiu oraz opieka medyczna,
 • personel specjalistyczny Warsztatu stanowią: terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny, psycholog, rehabilitanci – fizjoterapeuci.
 1. Spółdzielnia Inwalidów w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 2735128, fax 86 2725607, spins.pl, e-mail: spins.szczuczyn@wp.pl
 • od 06.08.1992 r. jest zakładem pracy chronionej (czyli obiekty i urządzenia użytkowane przez ten zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, a także jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne).

 

 

 1. INNE FORMY POMOCY.

 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, tel./fax
  86 2723587,
  ppp.grajewo.com, e-mail: pppgrajewo@wp.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 8:00-16:00
 • zajmuje się:
 • udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą rodzicom  i  nauczycielom w diagnozowaniu i  rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
 • zadania swoje realizuje poprzez diagnozę, terapię, konsultację i doradztwo, działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną, interwencję w środowisku ucznia oraz działalność informacyjną,
 • przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie działa zespół orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły oraz opinie
  o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 • personel Poradni stanowią: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy.

 

 1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo, tel./fax
  86 2723115,
  zs3.grajewo.net.pl, e-mail: zssg3@wp.pl
-        świadczy usługi oświatowe na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprężonymi, w tym autyzmem, z niepełnosprawnością narządów ruchu, niedosłuchem, zaburzeniami zachowania i psychicznymi oraz na rzecz rodziców uczniów
i środowiska,
 • realizuje projekty celowe związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, w tym osób
  z zaburzeniami psychicznymi,
 • najważniejszym celem szkoły jest wykształcenie u uczniów umiejętności niezbędnych
  do samodzielnego i kulturalnego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie,
  w szczególności do: podejmowania wysiłku w przezwyciężaniu własnej niepełnosprawności, rozwijania talentów i zainteresowań, współżycia i współpracowania z innymi ludźmi, przestrzegania prawa i norm zwyczajowych, zdobywania dalszej wiedzy i podejmowania pracy zawodowej,
 • w ramach Zespołu Szkół funkcjonują: Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna - z Oddziałami Przedszkolnymi Specjalnymi (przyjmowane są do nich dzieci w wieku od 2 lat i 6 miesięcy), Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • w latach 2017-2021 Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Grajewie realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu grajewskiego,
  do którego zadań należy:
 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom;
 • szkoła prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością; warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest uzyskanie skierowania do zespołu wczesnego wspomagania rozwoju (wydawane przez starostę) na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • szkoła zatrudnia kadrę pedagogiczną wyspecjalizowaną w zakresie:
 • pedagogiki specjalnej,
 • psychologii,
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
 • wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju,
 • oligofrenopedagogiki,
 • logopedii i neurologopedii,
 • rewalidacji,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • surdopedagogiki,
 • terapii pedagogicznej,
 • terapii zajęciowej,
 • integracji sensorycznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • terapii metodą Tomatisa oraz metodą EEG Biofeedback,

oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów, ujętych w ramowych planach nauczania poszczególnych typów szkół,

 • nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej –
  od 3. do 25. roku życia – zarówno dla uczniów szkoły, jak i dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, a także indywidualnie w domu ucznia.

 

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
  19-200 Grajewo, tel./fax 86 2610407,
  starostwograjewo.pl, zakładka: Wydziały → Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, e-mail: on@starostwograjewo.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 8:00-16:00
 • stanowi komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Grajewie,
 • wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 • wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek, zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
 • wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób w wieku do 16 lat i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób w wieku powyżej 16 lat,
 • orzeczenie – poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – zawiera wskazania dotyczące:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy
  z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.),
 • stwierdzenia prawa osoby niepełnosprawnej do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • posiadane orzeczenie służy do celów pozarentowych i pozwala korzystać z pewnych uprawnień, pomocy i ulg, np.:
 • ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolnień z opłat radiowo-telewizyjnych – na podstawie odrębnych przepisów,
 • pomocy społecznej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania sprzętu ortopedycznego oraz środków pomocniczych,
 • przywilejów pracowniczych (np. dodatkowy urlop, krótszy czas pracy),
 • uzyskania karty parkingowej,
 • ulgowej opłaty za wydanie paszportu (50% opłaty podstawowej),
 • zniżki na bilety wstępu do kina, teatru, muzeum, na basen.

 

 1. Stowarzyszenie „Szkoła Naszą Szansą” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2723115, e-mail: szkolanaszaszansa@gmail.com,
  facebook.com/szkolanaszaszansa/
 • działa na terenie miasta Grajewa od 13.02.2001 r.,
 • podstawowym celem działalności jest włącznie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  do uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
 • cele szczegółowe:
 • integracja z ogółem społeczeństwa,
 • zdobywanie funduszy na rzecz rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie i jego rozwoju,
 • znoszenie barier utrudniających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej aktywne, godne uczestnictwo w życiu społecznym oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i rekreacyjnych,
 • skupia się na organizowaniu i wspieraniu imprez, konkursów, festiwali i zawodów dla dzieci
  i młodzieży, mających na celu wspieranie i rozwój osób niepełnosprawnych, a także ich integrację ze sprawnymi rówieśnikami.

 

 1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  w Grajewie (SWISON), Os. Centrum 38A, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2738542,
  wtzgrajewo.pl, zakładka SWISON, e-mail: azswison@gmail.com
 • zajmuje się działalnością wobec osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • główna działalność skupia się wokół poradnictwa i terapii,
 • w ramach SWISON-u działa Ośrodek Wsparcia Społecznego, realizujący poradnictwo i informację dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Punkt Informacji o Prawach i Obowiązkach Obywateli,
  a także Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie.

 

 1. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Nadzieja” w Rajgrodzie, Tama 9/1,
  19-206 Rajgród, siedziba: przy ul. Szkolnej w Rajgrodzie (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym),
  603 154 038, e-mail: nadzieja.rajgrod@gmail.com
 • zajmuje się działalnością na rzecz integracji społecznej oraz zawodowej osób
  z niepełnosprawnością oraz niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 • reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności,
 • bierze udział w konkursach na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym w celu zapewnienia podopiecznym coraz lepszych warunków i zajęć.

 

 

Opracował: Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel. 086 2738464, www.starostwograjewo.pl, e-mail: ws@starostwograjewo.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.30.-15.30.

Grajewo 2019

Dodana: 11 grudzień 2019 14:53

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2019 10:31