Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W piątek 27 października 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji i zaproszeni goście - Dyrektorzy Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia omówiono i przeanalizowano zagrożenia wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony ludności. Biorąc pod uwagę omawianą tematykę stwierdzono, że ubiegły rok minął bez większych zakłóceń i zdarzeń. Funkcjonariusze Policji uratowali w ub.r. 67 osób narażonych na wyziębienie, a w konsekwencji na śmierć lub utratę zdrowia.  Następnie informacje przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Omówił bieżącą sytuację dotyczącą zwiększonego zachorowania na grypę, stwierdził, że nie można mówić teraz o epidemii, lecz trzeba pamiętać, iż „sezon grypowy” dopiero przed nami.  Najlepszym sposobem ochrony przed wirusem są szczepienia ochronne. Analizując inne  zagrożenia na terenie powiatu, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Grajewie poinformował, iż odnotowano przekroczony stan alarmowy poziomu wód jeziora Rajgrodzkiego i rzece Jegrzni; jeżeli poziom wód będzie wzrastał, to  będą zagrożone domki letniskowe nad jeziorem Dreństwo oraz wystąpią podtopienia łąk i pół.  

Kolejnym punktem obrad była kwestia związana z możliwościami udzielania pomocy i wsparcia osobom potrzebującym, narażonym na trudne warunki okresu zimowego. Przedstawiciele poszczególnych służb poinformowali o podejmowanych działaniach prewencyjnych mających na celu ochronę najbardziej zagrożonych osób. Z przedstawionych analiz i informacji wynika, że na terenie powiatu praktycznie nie występuje problem bezdomności. Wszystkie osoby, które przebywają w różnych pustostanach na terenie miasta  wybrały taki styl życia i funkcjonowania w naszej społeczności.  Istnieje możliwość umieszczenia tych osób w noclegowniach, lecz oni tego nie chcą i podpisują odmowy (oświadczenia) w tym zakresie.  Dużym problemem sygnalizowanym przez policję, pogotowie ratunkowe i szpital są osoby będące pod wpływem alkoholu. Problem potęguje fakt, że w powiecie grajewskim nie ma izby wytrzeźwień

W części poświęconej zagrożeniom na terenie powiatu w kontekście funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” sprawozdanie złożył Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Grajewie. Odnotowano ponad tysiąc  zgłoszeń  o różnego rodzaju zdarzeniach, z czego potwierdzono ponad 600. Krajowa Mapa Bezpieczeństwa, to narzędzie informatyczne,  za pomocą którego  można przekazywać informacje o zagrożeniach  na terenie powiatu oraz o zdarzeniach najbardziej uciążliwych społecznie. Osoby zgłaszające pozostają w pełni anonimowe.

W dalszej części posiedzenia podjęto temat związany z przemocą w rodzinie na terenie powiatu grajewskiego. Przedstawiono analizę kwestii związanych z występowaniem przemocy fizycznej i psychicznej w środowiskach objętych patologią społeczną, alkoholizmem oraz narkomanią.  Zjawisko przemocy w rodzinie potwierdzone założeniem "Niebieskiej Karty" wciąż występuje. Przede wszystkim Policja i w dużo mniejszym stopniu inne uprawnione podmioty, wszczynają co roku procedury Niebieskiej Karty w ponad 300 przypadkach. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedsięwzięcia realizowane przez instytucje odpowiedzialne za podejmowanie działań w zakresie ograniczania przemocy w rodzinie, zaakcentowała istotę i złożoność ww. problematyki oraz podkreśliła konieczność jej dalszego omawiania na posiedzeniach Komisji.

Po przedstawieniu oceny bezpieczeństwa przez pozostałe podmioty i instytucje spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą poglądów. Na zakończenie posiedzenia Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński podziękował wszystkim obecnym za szereg podejmowanych działań i inicjatyw w zakresie ochrony ludności. Podkreślił bardzo dobrą współpracę wszystkich służb i instytucji  w dbałości  o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.  

Dodana: 30 październik 2017 10:39

Zmodyfikowana: 30 październik 2017 10:39