Rehabilitacja 25 plus w powiecie grajewskim

W dniu 09 października 2019 r. Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski podpisał w imieniu Powiatu Grajewskiego umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”.

Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). W ramach tego programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Miło nam poinformować, iż nasz wniosek o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” został zaopiniowany pozytywnie i do powiatu grajewskiego w roku szkolnym 2019/2020 trafi 240 000,00 zł. Pieniądze te pozwolą pomóc dla prawie 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi w utrzymaniu samodzielności, niezależnym życiu i pracy. Przyznane w ramach programu dofinansowanie przeznaczone będzie się m.in. na całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej. Jednostką realizującą program w powiecie jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Dodana: 10 październik 2019 14:42

Zmodyfikowana: 10 październik 2019 14:42