Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 29.01.2021r

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa),

zawiadamiam,

że w dniu 28 stycznia 2021 r. została wydana decyzja WG.683.4.1.2020 ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0011 Karwowo, gm. Radziłów jako działka nr 92/1 o pow. 0,0024 ha (wydzielona z działki nr 92), przejętej z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego nr 4/2020 z dnia 22.04.2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn. „Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo, gm. Radziłów”.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B w godz. 730 – 1530 w Wydziale Geodezji i Kartografii pokój Nr 9.

Od decyzji niniejszej stronie służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które strona może składać za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Dodana: 29 styczeń 2021 14:35

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2021 14:35