Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495,1696,1818) oraz § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

Ogłoszenie Nr 1
Starosty Grajewskiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495,1696,1818) oraz § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

Starosta Grajewski
informuje o możliwości zgłaszania
kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Grajewie.

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), działające na terenie powiatu grajewskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data wpływu) od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Starosta Grajewski


Waldemar Remfeld

 

 

Dodana: 19 grudzień 2019 12:37

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2019 12:38