Informacja Starosty Grajewskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z dnia 06 czerwca 2018 roku

Informacja Starosty Grajewskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z dnia 06 czerwca 2018 roku

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Grajewski informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków zawierający: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali i mapę ewidencyjną części jednostki ewidencyjnej Wąsosz obejmujący 16 obrębów; Bagienice, Bukowo Duże, Jaki, Kędziorowo, Kudłaczewo, Łempice, Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, Szymany, Zalesie, Żebry, Ławsk i Ławsk PGR powiat grajewski wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B w pokoju Nr 30 (II piętro) w okresie od 15.03.2018 r. do 05.04.2018 r. stał się z dniem 27 kwietnia 2018 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.

            Zgodnie z art. 24 a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w operacie ewidencji gruntów i budynków może w terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

            Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.

Dodana: 6 czerwiec 2018 13:30

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2018 13:31