Decyzja o nabyciu mienia

Na podstawie art. 25e ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia l997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Grajewski

Grajewo, dnia 2017-10-20

WG.6810.30.2017

  

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 25e ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia l997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Grajewski

 

orzeka o nabyciu z dniem 20 kwietnia 2017 r. przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie, tj. własności nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Kapice gmina Grajewo powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczonej jako działki Nr 338 o powierzchni 1,44 ha i Nr 407 o powierzchni 1,68 ha, dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą Nr LM1G/00010183/4 stanowiącą dotychczas własność LKM INWESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.

 

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków.

 

uzasadnienie

 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy postanowieniem z dnia 13 lutego 2017 r. postanowił wykreślić podmiot LKM INWESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 20 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 25 e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia l997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie, tj. LKM INWESTMENT Sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Kapice gmina Grajewo powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczonej jako działki Nr 338 o powierzchni 1,44 ha i Nr 407 o powierzchni 1,68 ha, dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą Nr LM1G/00010183/4 bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z rejestru.

Natomiast w myśl powołanego art. 25 ust. 10 nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Ponieważ nieruchomość położona jest na terenie powiatu grajewskiego organem właściwym do wydania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności tej nieruchomości jest Starosta Grajewski. Natomiast, jako że siedziba LKM INWESTMENT Sp. z o.o. jest położona na terenie Warszawy, Skarb Państwa jest reprezentowany w niniejszym postępowaniu przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, jako wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

 

pouczenie

 

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 

Otrzymują:

  1. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - celem dokonania obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości na okres 14 dni i zwrot do tut. Starostwa z odpowiednią adnotacją
  2. Starosta Grajewski, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  3. Piotr Rezenko – pełnomocnik Lechosława Kochańskiego

     Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

     w Wołomienie w upadłości likwidacyjnej w siedzibą w Wołominie

     Rezenko Sitek Staniec Kancelaria Adwokatów sp.p.

  1. Domaniewska 42 V piętro, 02-672 Warszawa
  2. a/a

 

Decyzje ostateczna otrzymują:

  1. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  2. Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  3. Wydział Geodezji i Kartografii tut. Starostwa celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów

 

Opublikowano:

- na stronie internetowej www.starostograjewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Dodana: 20 październik 2017 13:58

Zmodyfikowana: 20 październik 2017 13:58