53 tys. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy dworu w Niećkowie.

Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie z budżetu samorządu województwa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa dworu w Niećkowie”.

Dwór w Niećkowie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 06 maja 1980 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków.

Zakres dokumentacji obejmować będzie wykonanie m.in. mapy do celów projektowych, ekspertyzy technicznej budynku dworu, kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich niezbędnych branż, przedmiarów robót; kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przygotowanie wstępnej koncepcji przebudowy dworu w Niećkowie i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu i Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Dokumentacja opracowana powinna zostać w terminie do 30.11.2021 r.

Dodana: 27 kwiecień 2021 10:01

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2021 10:01